66වෙනි නිදහස වෙනුවෙන්


66වෙනි නිදහස වෙනුවෙන් උදේම දෙන්නම් පුංචි පහේ කොඩි ටිකක් ඔයාලගේ බ්ලොගියට දාගන්න ,නිකන් ඒවා නෙවේ වැනෙන ඒවා :-D 

Android නෙවේ හරිද...!

2 අදහස්: