දෙදරන එකෙන් දැනගන්න :-D

කො‍හො‍ම‍ද‍? ය‍ලු‍ව‍නේ. ‍ගො‍ඩක්‍ ‍පස්‍‍සේ ‍අ‍ද ‍ත‍මා ‍ඔ‍යා‍ලා ‍වෙ‍නු‍වෙන්‍ post‍‍ එ‍කක්‍‍ ලි‍යන්‍‍න ‍නි‍ද‍හ‍සක්‍ ‍ලැ‍බු‍නේ... ‍ඉ‍තින්‍‍ අ‍ද ‍ම‍ම ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍දෙන්‍‍න ‍හ‍දන්‍‍නේ ‍අ‍ලුත්‍‍ම Android app ‍එ‍කක්‍. ‍ඔ‍යා‍ලා ‍අ‍හ‍ල ‍අ‍ති‍නේ  iSMS ‍ගැ‍න.  ‍ඉ‍තින්‍‍ මේ‍ක ‍ගැ‍න ‍දන්‍‍න ‍අ‍යත්‍‍ ඇ‍ති, ‍නො‍දන්‍‍න ‍අ‍ය‍ට ‍ත‍මා ‍මේ‍ක... :-D
‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍ඇ‍ති‍නේ ‍නි‍ත‍ර‍ම  SMS ‍ක‍ර‍න ‍යාළු‍‍වො ‍එ‍හෙ‍ම. ‍ම‍ටත්‍ ‍ඉන්‍‍න‍වා. ‍ඒ ‍අ‍ත‍රේ ‍ඉන්‍‍න‍ව‍නේ ‍වි‍ශේෂ ‍‍යා‍ලු‍වෝ   :-p ‍අන්‍‍න ‍එ‍හෙ‍ම ‍යා‍ලු‍වෝ ‍ඉන්‍‍න ‍අ‍ය‍ට ‍ත‍මා ‍මේ‍ක ‍ගො‍ඩක්‍‍ වැ‍ද‍ගත්‍......
‍හ‍රි ‍හ‍රි ‍වැ‍ඩි ‍ක‍තා‍වක්‍‍නැ‍ති‍ව මෙතනින්  බා‍ගන්‍‍න‍කෝ....
l
           ෴---෴---෴
‍ඔ‍යා‍ලා ‍ගො‍ඩක්‍‍කාර්‍ය‍බ‍හුළ ‍වෙ‍ලා‍ව‍ට ‍යා‍ලු‍වෝ  SMS ‍ක‍ර‍න‍ව‍නේ, ‍අන්‍‍න ‍ඒ ‍යා‍ලු‍වන්‍‍ව ‍මේ  App ‍එ‍කෙන්‍ Manage ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍ක‍රන්‍‍න ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍ඒ ‍යා‍ලු‍වන්‍‍ව ‍තෝ‍ර‍ලා ‍ඒ ‍අ‍ය‍ට ‍කැ‍ම‍ති  Vibration Patterns ‍එ‍කක්‍‍තෝ‍ර‍ලා ‍දෙ‍න ‍එ‍ක ‍වි‍ත‍ර‍යි.
‍වැ‍ඩේ ‍‍ක‍ර‍ලා ‍ම ‍බ‍ලන්‍‍න‍කෝ... ‍ගුණ ‍දොස්‍‍කි‍ය‍ලා  ‍කො‍මෙන්‍‍ටු‍වක්‍‍ද‍ලා ‍යන්‍‍නත්‍‍අ‍ම‍ත‍ක ‍ක‍රන්‍‍න ‍එ‍පා..
‍ඉ‍තින්‍‍මේ ‍ව‍ගේ‍ම ‍ත‍වත්‍‍පෝස්‍‍ටු‍ව‍කින්‍  ‍ආ‍යෙත්‍‍මුණ‍ගැ‍හෙ‍න ‍තෙක්‍‍ඇන්‍ඩ්‍රො‍යිඩ්‍‍ර‍ස ‍වි‍දින්‍‍න‍කෝ  :-D
Ӝツ විශේෂ ස්තූතිය : සුපුන් නිරංග ツӜ

2 අදහස්: