...සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...

ලබන්නාවු නව වසර කිරියෙන් පැනියෙන් පිරි සාමය සතුට රජ කරන ලෙඩ දුකින් තොර වැඩි වැඩියෙන් ලැබෙන බත බුලතින් සපිරුණු සියලු පැතුම් ඉටුවන

සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක්
වේවා.....

2 අදහස්: